Billy Budd – Prague National Theatre

“The singing at the première was uniformly strong, especially from the three leads. In the title role, American baritone Christopher Bolduc showed why he wins one competition after another and was the Metropolitan Opera’s choice for one of the lead roles in Nico Muhly’s Two Boys. ”

Frank Kuznik, Bachtrack, 19 Jan 2018

“The production is based on the great singing and acting performances of the three protagonists. As Billy Budd, American baritone Christopher Bolduc not only gave a perfect singing performance, but also embodied Billy’s boyish fragility, passion, and purity, supported by a white costume. An emotional experience is his singing the night before his execution, given with great simplicity and impressiveness.”

  “Inscenace stojí na skvělých pěvecko-hereckých výkonech trojice protagonistů. Billyho Budda obdařil americký barytonista Christopher Bolduc nejen dokonalým pěveckým projevem, ale i ztělesněním Billyho chlapecké křehkosti, vášnivosti a čistoty, podpořené bílým kostýmem. Emotivním zážitkem je jeho noční zpěv před popravou, podaný s velkou prostotou a působivostí.”

Radmila Hrdinová, Novinky.cz, 19 Jan 2018

“The premiere evening offered exceptionally good singing and acting cast in all roles. The title role is entrusted to visiting American baritone Christopher Bolduc, whose European base is the Hessisches Staatstheater in Wiesbaden. Physically absolutely convincing, with a very readable expression of body and vocal purity, he especially broke into Billy’s final contemplation at the beginning of the fourth act. The beautiful vocal material of his lyrical baritone perfectly tackled the demands of the part.”

  “Premiérový večer nabídl výjimečně kvalitní pěvecké a herecké obsazení ve všech rolích. Titulní role je svěřena hostujícímu americkému barytonistovi Christopheru Bolducovi, jehož evropskou základnou je Hessisches Staatstheater ve Wiesbadenu. Fyzicky naprosto přesvědčivý, s velmi čitelným výrazem tělesné a hlasové čistoty, především strhl v závěrečném Billově rozjímání na počátku čtvrtého dějství. Krásný hlasový materiál lyrického barytonu se výborně vypořádal s nároky partu.”

David Chaloupka, Opera Plus, 19 Jan 2018

“For the title role, it is the perfect match for Christopher Bolduc’s appearance, acting and direct expression – if it is a shame in operatic circles when a foreign guest adequately replaces someone domestic, then this time not!”

  “Pro titulní roli se přesně hodí podobou, jednáním i bezprostředním projevem Christopher Bolduc – když se v operních kruzích rádo přetřásá, jestli by zahraničního hosta adekvátně nahradil někdo domácí, pak tentokrát ne!”

Josefa Hermana, Divadelní noviny, 20 Jan 2018

“American Christopher Bolduc has balanced Billy Budd on the border of naivety and stupidity and is so impressive, believable, and no simple-minded oaf. Bolduc, who had performed Billy Budd for the first time in his life, has a beautiful, natural, and unmannered voice… his outing at the beginning of the fourth act was a deeply touching beautiful simple delivery. Nice debut!”

  “Američan Christopher Bolduc vybalancoval Billyho Budda na hranici naivity a hlouposti a je tak působivou, uvěřitelnou postavou, nikoliv prostoduchým blbečkem. Bolduc, který jako Billy Budd vystoupil poprvé v životě, má krásný, přirozeně a bez manýr znějící hlas… svým výstupem na začátku čtvrtého jednání ovšem hluboce dojal překrásně prostým přednesem. Pěkný debut!”

Jakub Kožíšek, Česká televize, 20 Jan 2018

“[Offering] a different take on the role, far from obvious, Christopher Bolduc (Billy Budd) may not have quite the same charisma as we expect from this ‘young and radiant figure’ who has always attracted Britten. However, the baritone, with quite nice physique, is an excellent actor and both his dream and his ballad disarm us by the naturalness of expression.”

  “Autre prise de rôle, rien moins qu’évidente, Christopher Bolduc (Billy Budd) n’a peut-être pas tout à fait le charisme que nous attendons de cette « jeune et rayonnante figure » qui a toujours attiré Britten. En revanche, le baryton, au physique plutôt avenant, se révèle excellent acteur et tant son rêve que sa balade nous désarment par le naturel de l’expression.”

Bernard Schreuders, Forum Opera, 20 Jan 2018

“Christopher Bolduc sang Billy’s part with a bright, lyrical baritone with youthful enthusiasm and total commitment.”

  “Christopher Bolduc spieval Billyho part jasným, lyrickým barytónom s mladíckym elánom a plným nasadením.”

Vladimíra Kmečová, Opera Slovakia, 24 Jan 2018

“A very successful debut in the role was played by American Christopher Bolduc, with a firm youthful baritone, perfect in the embodiment of youthful purity, elan, goodness. Already in a repeated dialogue at first with the Novice, then Dansker… ‘I dreamt I was under the sea’ excellently balancing the naivety and moral strength, his arias of farewell and forgiveness, a narrative with Dansker – ‘Look! Through the port comes the moonshine astray!’ then impressively highlights the emphatic sequence of thoughts before execution.”

  “Velmi zdařilý debut v roli předvedl Američan Christopher Bolduc, s pevně mladým barytonem, perfektní ve ztělesnění mladistvé čistoty, elánu, dobrotivosti. Už v repetovaném dialogu zprvu s Nováčkem, pak Danskerem… „I dreamt I was under the sea – Snil jsem sáhy pod mořem“ výtečně balancuje naivitu a mravní sílu, jeho árie loučení a odpuštění, vyprávění s Danskerem – „Look! Through the port comes the moonshine astray! – Z pravoboku sem padá světlo měsíce“ pak impozantně zdůrazňuje emfatický sled myšlenek před popravou.”

Anna Šerých, Hudební Rozhledy, 1 Mar 2018

“Mit den leichten Tönen des Unbekümmerten, mit dem berührenden Stottern der Erregung, mit dem lebenshungrigen Aufbäumen gegen den Tod und am Ende mit sanftem, versöhnlichem Aushauchen, gab Christopher Bolduc dem Billy Budd Gestalt und Klang.“

B. Gruhl, Das Opernglas, 1 Mar 2018